Verkoopsvoorwaarden

Al onze leveringen en aannemingen geschieden uitsluitend tegen deze voorwaarden met uitsluiting van de voorwaarden van de koper of de opdrachtgever.

1. De facturen zijn betaalbaar netto, binnen 15 dagen na factuurdatum.
2. In geval van niet-betaling op de vervaldatum, zijn vanaf deze vervaldatum van rechtswege en zonder
ingebrekestelling, verwijlinteresten ad. 1% per maand verschuldigd.
3. Indien binnen de 5 werkdagen geen gevolg gegeven wordt aan een aangetekend schrijven tot aanmaning,
zal benevens de verwijlinteresten, het bedrag van iedere achterstallige factuur van rechtswege verhoogd
worden met 15%, met een minimum van 50.00 € per factuur.
Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk en
volledig opeisbaar.
4.Receptie: de goederen reizen non-franco en op risico van de koper.  Zelfs in geval van afwijkende franco-levering blijven volgende bepalingen van toepassing.  In principe geschiedt de aanvaarding van de koopwaren steeds voor vertrek fabriek in onze magazijnen.  Deze clausule dekt de conformiteit der koopwaren, zowel qua kwaliteit, kwantiteit als afmetingen.  Het opladen door de koper geldt als onvoorwaardelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren.  De koper heeft de verplichting de controle uit te voeren.  In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateerde en voor rekening van de koper.
5. Klachten betreffende leveringen dienen schriftelijk te gebeuren binnen twee werkdagen na levering. Ingeval de koper de niet-conformiteit van de koopwaren opwerpt, hetzij voor als na de levering, zal de koper de bewijslast dragen van de niet-conformiteit van deze koopwaren.
De verkoopster is nooit in gebreke zonder enige ingebrekestelling.
6. De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier (of verkoper) tot volledige betaling is geschied
van de verschuldigde hoofdsom, plus eventuele kosten en intresten.
Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle verlies- en vernietigingsrisico’s overeenkomstig de Wet van 8.8.1997.  Bij niet-betaling en na ingebrekestelling hiernopens en mits deze acht dagen zonder gevolg blijft, heeft de verkoopster het recht de geleverde goederen terug af te halen, en dit in natura, zelfs indien deze gedeeltelijk zouden zijn betaald.  Bij weigering tot toelating tot afhaling heeft onze firma het recht een dwangsom tot afgifte te vorderen van 250 EUR per dag vertraging.
De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat de leverancier
hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.
7. De leveringstermijn is zonder verbintenis van onzentwege en slechts een ernstige raming. Het staat de opdrachtgever vrij nadat een ingebrekestelling van 15 dagen na vervaldag zonder gevolg bleef zonder schadevergoeding van één van de partijen de overeenkomst te ontbinden voor het niet uitgevoerde, mits onmiddellijke afrekening tussen partijen.  De verkoopster is nooit in gebreke zonder enige ingebrekestelling.
8. Bij gebeurlijke geschillen is alleen de Rechtbank van Koophandel te Gent bevoegd.

 

Vragen over onze producten of diensten?

+32 (0)475 72 11 26

Openingsuren, na telefonische afspraak
Wo & vr 13u30 tot 19u
Ma, di en do 17u tot 19u
Za 09u30 tot 13u

contacteer ons

http://www.debrandhoutfabriek.be/contact